Personligt betalningsansvar

Personligt betalningsansvar innebär att du personligen blir ansvarig för t.ex. en skuld. Personligt betalningsansvar kan inträda om t.ex. en bolagsman underlåter att utföra en kontrollbalansräkning då han borde insett att det egna kapitalet understeg halva aktiekapitalet.            

Förvaltningsrätt (bygglovsmål)

Förvaltningsrätten är en allmän förvaltningsdomstol och handlägger mål som främst rör tvister mellan enskilda personer och myndigheter. Inom förvaltningsrätten arbetar vi med bygglovsmål.          

Europeiska konventionen

Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna anger friheter och rättigheter som varje människa har rätt till.   

rättsområden

Franchising

Franchise är en affärsmodell där ett varumärke, koncept eller produkt kan användas av en oberoende näringsidkare mot en avgift till varumärkesägaren. Metoden kan användas inom praktiskt taget varje område av vårt näringsliv där försäljning av varor, tjänster eller service finns.        

Avtalsrätt

Avtalsrätt är det juridiska område som koncentrerar sig på hur avtal kommer till stånd, avtals ogiltighet samt avtalstolkning. 

Skadeståndsrätt

Skadeståndsrätt anger regler kring huruvida ekonomisk ersättning för en skada ska betalas ut och hur stor denna ersättning ska vara. Skadeståndsrätten rör förhållanden där en person genom sitt handlande har orsakat en skada på en annan persons egendom.              

Brottmål (ekonomisk brottslighet

Brottmål är beteckningen på den typ av mål där en person misstänks för att ha begått ett brott. Arbetar med brottmål rörande frågor kring ekonomisk brottslighet. 

Entreprenadrätt

Entreprenadrätt är regelverket främst för byggbranschen som reglerar avtal mellan de olika parterna.Det är vid tvister mellan beställare, entreprenörer och leverantörer som entreprenadrätten kommer in.  

Växel: 040-630 63 60, Jörgen Hemby: 070-843 49 56, Jonathan Janke: 070-854 51 35.

Organisationsnummer: 556711-5604

Copyright ©  Advokatbyrån Jörgen Hemby AB. All rights reserved.

EU-rätt

EU-rätten är det högsta regelverket i Sverige. Den svenska lagen är underordnad EU-rätten.    

Om det skulle uppstå en tvist mellan advokaten och konsumenten gällande arvodet är det för konsumenten möjligt att vända sig till Advokatsamfundets Konsumenttvistnämnd. Läs mer på Advokatsamfundets hemsida:

https://www.advokatsamfundet.se/Konsumenttvistnamnden/Konsumenttvistnamnden/


Fastighetsrätt

Regler som rör nyttjande, köp och ägande av fast egendom. Området kan delas ini allmän fastighetsrätt, som rör regler kring köp, hyra och arrende samt speciell fastighetsrätt som bland annat rör fastighetsbildning, expropriation, miljörätt och regler kring fastighetsplaner.